Herverzekering

Gaat een verzekeraar herverzekeren, dan brengt deze een deel van de risico’s onder bij een andere verzekeraar: de herverzekeraar. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen proportionele herverzekeringen (zoals ‘quota share’ en ‘surplus’) en niet-proportionele varianten (waar ‘stop loss’, ‘excess’ en ‘aggregate XL’ onder vallen).

Oké, dus waarom een herverzekeraar?

Het zit zo: een verzekeringnemer sluit een verzekering af bij een verzekeringsmaatschappij. Hiermee ontstaat het onvermijdelijke risico voor de verzekeringsmaatschappij dat deze, in geval van schade, een bedrag aan de verzekeringnemer zal moeten uitbetalen. Bij kleine bedragen niet zo’n probleem, maar alles bij elkaar opgesteld kan het hoog in de papieren lopen. Door zich te herverzekeren, went de verzekeraar de financiële gevolgen af op een andere verzekeraar: de herverzekeraar. De verzekeraar kan hierdoor niet alleen hogere verzekerde bedragen afsluiten, maar een herverzekering voorkomt ook grote fluctuaties in diens jaarcijfers. 

Liever wat minder risico

Sommige risico’s, die draag je nou eenmaal liever niet alleen. Dit geldt voor particulieren, maar dus zeker ook voor verzekeraars. Zou een verzekeringsmaatschappij ervoor kiezen om alle risico’s wel zelf te dragen, dan kan dit in het ergste geval faillissement betekenen. Zelfs al heeft een verzekeraar een (hele) flinke buffer, dan nog kan herverzekeren een goed idee zijn. Voor zo’n buffer betaal je namelijk ook kosten en die kunnen zomaar eens hoger uitvallen dan de kosten van een herverzekeringspremie. Ook bieden herverzekeraars vaak een bron van data en kennis, die de verzekeraar op zijn beurt weer kan gebruiken voor uitbreiding of productontwikkeling. 

Een herverzekering op maat

Iedere verzekeraar heeft zo eigen doelen en redenen om een herverzekering af te willen sluiten. Herverzekeraars bieden hier oplossingen voor op maat. 

Hoewel herverzekeraars zich zo nu en dan laten verleiden tot het gebruik van hippe terminologie, zijn de herverzekeringen grofweg in een paar categorieën onder te verdelen:

Quota share
Bij een quota share herverzekeringscontract is er sprake van een splitsing tussen de herverzekering en het eigen behoud van de verzekeraar. Kiest een verzekeraar er bijvoorbeeld voor om 75 procent van het risico bij de lancering van een nieuw product te verzekeren, dan is de bruto herverzekeringspremie ook 75 procent en kunnen driekwart van de claims worden doorgeschoven naar de herverzekeraar. 

Aangezien één grote claim de totale premie al snel overstijgt, is een quota share voor kleinere verzekeraars het meest effectief in het beperken van de volatiliteit (= een duur woord voor ‘schommeling van een koers’).

Surplus
Daar waar kleinere verzekeringsmaatschappijen met eveneens kleine portfolio’s vaak de voorkeur geven aan de quota share herverzekering, kiezen de grotere partijen liever voor de surplus variant. Bij beiden gaat het om een proportionele herverzekering (waarbij ernaar een vast percentage wordt gekeken), maar de surplus herverzekering gaat nog een stapje verder. Bij een surplus contract wordt het grootste percentage altijd herverzekerd, maar wordt per object of polis een bepaald bedrag voor eigen rekening genomen. Hierbij geldt: hoe groter het bedrag voor eigen rekening, hoe meer er kan worden herverzekerd.

Wil een verzekeraar met een uitgebreid portfolio de volatiliteit van claims beperken, dan is een surplus herverzekering vaak een goede keuze. 

Stop loss
Ook de stop loss herverzekering is met name aan te raden voor de grotere portefeuilles. Hierbij limiteert de verzekeraar haar verliezen wanneer er een bepaalde grens wordt bereikt. De hoogte van de totale schadelast van de verzekeraar is hierin leidend. Komt dit bedrag boven de vastgestelde grens van de verdiende jaarpremie uit, dan zal de herverzekeraar de rest vergoeden. Bij deze stop loss herverzekering moet de verzekeraar wel even geduld hebben: pas na afloop van een verzekeringsjaar wordt bekend wat de totale schadelast zal zijn en dus wat de herverzekeraar moet uitkeren. Maar zoals ze zeggen: geduld loont. 

Excess
Bij een excess (ook wel loss, of excess-of-loss) herverzekering gaat het, net zoals bij de stop loss variant, om een overeengekomen grens. Tot deze grens neemt de verzekeraar de kosten voor eigen rekening en daarboven vergoedt de herverzekeraar bedragen tot aan een overeengekomen maximum. Hierin zijn twee vormen te onderscheiden, waarvan de eerste wordt gedefinieerd als ‘per event cover.’ De schadevergoeding vanuit de herverzekeraar is in dit geval gebaseerd op het verlies dat is ontstaan naar aanleiding van een gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een zware storm. De tweede vorm luistert naar de naam ‘per risico cover’ en hierbij wordt gekeken naar alle individuele schadegevallen. 

Deze vorm van herverzekeren wordt vaak toegepast bij aansprakelijkheidsverzekeringen

Aggregate XL
En dan zijn we bij de laatste – met de allerhipste naamgeving – beland: de aggregate XL herverzekering. Je kunt deze herverzekering zien als een soort ‘verzamelbak’, waarin alle verliezen worden verzameld en opgeteld. Zodra deze bak overstroomt, gaat de herverzekeraar uitkeren. De verzekeraar bepaalt wederom helemaal zelf welke verliezen hiervoor in aanmerking komen; vaak gaat het om een combinatie van de eerder genoemde ‘per event’ en ‘per risico’ verliezen. 

Tot slot

Goed, er is in de afgelopen alinea’s een heleboel informatie over je uitgestort – hopelijk ben je er een beetje wijzer door geworden. Afsluitend willen we nog even benadrukken dat de genoemde dekkingen niet op zichzelf hoeven te staan, maar ook prima gecombineerd kunnen worden. Herverzekeraars kunnen je helpen met het juiste pakket op maat. Laat je vooral niet teveel afleiden door de overvloed aan hippe terminologie: in de basis zijn alle herverzekeringen te herleiden tot het bovenstaande overzicht. Veel succes. 

Let op: deze definities veranderen niets aan de voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen van de polissen die Lemonade uitgeeft. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van professioneel juridisch of financieel advies. We zullen ons best doen om deze termen actueel te houden, maar ze zullen niet altijd de huidige ontwikkelingen in de sector reflecteren. Je bent van harte welkom om de termen met bronvermelding te gebruiken (vrienden laten andere vrienden natuurlijk geen plagiaat plegen!).

Lemonade Insurance N.V. is een schadeverzekeraar met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) met relatienummer R162036. Lemonade Insurance N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047353 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73227420.

Lemonade Insurance N.V. heeft Lemonade Agency B.V. aangesteld als haar gevolmachtigde agent voor de distributie van haar verzekeringsproducten. Lemonade Agency B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12047085 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75134454.