Servicevoorwaarden van Lemonade

1
Toepassingsgebied
1.1
Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App Lemonade Insurance (hierna “App”) en het online Portaal van Lemonade op de website www.lemonade.com/nl (hierna “Portaal”) zoals verstrekt door Lemonade Insurance N.V., geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73227420, en met btw- identificatienummer NL859409995B01, en Lemonade Agency B.V., geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75134454 en met btw- identificatienummer NL860156990B01, beiden statutair gevestigd te Spuistraat 112A, 1012 VA, Amsterdam, beiden vertegenwoordigd door Daniel Schreiber, (hierna gezamenlijk “Lemonade”) en alle diensten in verband hiermee, tenzij uitgesloten van het toepassingsgebied van de servicevoorwaarden in overeenstemming met artikel 1.2 hieronder (de App, het Portaal en de diensten verleend binnen het kader van de App en het Portaal, hierna gezamenlijk de “Diensten”).
1.2
Potentiële verzekeringscontractuele diensten zijn geen onderdeel van de Diensten, met name niet het verlenen van verzekeringsdekking. De servicevoorwaarden zijn daarom niet van toepassing op verzekeringscontracten die zijn afgesloten via de Diensten; deze contracten zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden.
1.3
Het gebruik van de Diensten is exclusief onderhevig aan deze Servicevoorwaarden. Bepalingen in afwijking van deze Servicevoorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer Lemonade hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
1.4
Het downloaden van de App van een externe leverancier, bijv. via de AppStore van Apple (voor iOS-Apparaten) of de Google Play Store (voor Android-Apparaten) is onderworpen aan de voorwaarden van de respectieve externe leverancier.
2
Afsluiten van contract; Niet-vergoeding
2.1
Alleen consumenten in overeenstemming met artikel 6:230 g van het Burgerlijk Wetboek die zijn geregistreerd voor het gebruik van de Diensten hebben recht op het gebruik van de Dienst (hierna: “Geregistreerde Gebruiker”). De volgende talen zijn beschikbaar voor het afsluiten van het contract: Engels Nederlands.
2.2
Na succesvolle voltooiing van de registratie wordt er een gebruikersovereenkomst afgesloten.
2.2.1
Om zich te registreren voor de App, is het noodzakelijk om de App op een mobiel Apparaat te installeren en de App te starten om de registratieprocedure te voltooien.
2.2.2
De gegevens die zijn aangevraagd door de App, of, zoals van toepassing, in verband met het Portaal, moeten volledig en juist worden verstrekt; fouten kunnen echter op elk gewenst moment worden gecorrigeerd. Om fouten tijdens de gegevensinvoer te kunnen detecteren, verstrekt Lemonade de gebruiker technische middelen in de vorm van een algemene volledigheidscontrole (controles of alle verplichte velden zijn voltooid).
2.2.3
Na succesvolle activering door de gebruiker zal Lemonade een individuele gebruikersaccount instellen voor de gebruiker en hem/haar hierover informeren via een melding in de App of in de vorm van informatie op de website. Met de informatie over het met succes opzetten van een gebruikersaccount is de registratieprocedure voltooid, en is er een gebruikersovereenkomst tot stand gekomen tussen Lemonade en de Geregistreerde Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Diensten.
2.3
Lemonade bewaart de tekst van de contractuele overeenkomst. De gebruiker kan de tekst van de contractuele overeenkomst, in de vorm van deze servicevoorwaarden, op elk gewenst moment opvragen en downloaden via het bijbehorende menu in de App of, zoals van toepassing, het Portaal.
2.4
Lemonade vraagt geen vergoeding voor het gebruik van de Diensten. Gebruikers kunnen echter mogelijk verbindingskosten verschuldigd zijn in overeenstemming met de tarieven waarvoor de Geregistreerde Gebruiker een contract heeft afgesloten via zijn/haar mobiele telefoon- of internetprovider.
2.5
Geregistreerde Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de verstrekte informatie actueel is. Persoonlijke toegangsgegevens (zoals wachtwoorden) mogen niet worden doorgestuurd naar derden en moeten zodanig worden bewaard dat ze zijn beschermd tegen toegang door derden. Het wachtwoord moet om veiligheidsredenen regelmatig worden gewijzigd. Wanneer er reden is om te veronderstellen dat onbevoegde personen kennis hebben gekregen van de toegangsgegevens, moet de gebruiker Lemonade hierover in tekstvorm informeren en zijn/haar toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen.
3
Technische vereisten voor het gebruik van de Diensten
3.1
Een voorwaarde voor het gebruik via de App van de Diensten door de Geregistreerde Gebruiker is een voor webgebruik geschikt mobiel Apparaat dat een iOS- of Android-besturingssysteem gebruikt in de versie die tijdens het downloaden is vermeld als minimumvereiste.
3.2
Het gebruik van de Diensten via het Portaal is mogelijk wanneer het systeem dat door de Geregistreerde Gebruiker wordt gebruikt, voldoet aan de volgende vereisten: voor webgebruik geschikt Apparaat, actuele browser.
3.3
Het gebruik van de Diensten vereist ook een internetverbinding met een toereikende gegevensoverdrachtsnelheid.
3.4
Lemonade behoudt zich het recht voor om de Diensten doorlopend aan te passen overeenkomstig de marktomstandigheden. Om de Diensten te gebruiken is het met name noodzakelijk om het besturingssysteem of, zoals van toepassing, de App actueel te houden. Aanpassingen kunnen er verder toe leiden dat oudere Apparaten niet langer voldoen aan de vereisten, of alleen op beperkte wijze.
4
Diensten geleverd door Lemonade (verlenen van de Diensten)
4.1
De Diensten die door Lemonade worden geleverd, stellen de Geregistreerde Gebruikers met name in staat:
 • om de verzekeringsproducten te kiezen die worden aangeboden in de App en in het Portaal, in het bijzonder inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering;
 • om een verzekeringscontract af te sluiten, om offertes te verkrijgen voor het afsluiten van een verzekeringscontract, in eerste instantie door middel van een offerte van Lemonade voor de gewenste verzekeringsdekking tijdens communicatie met een chatbot;
 • om online verzekeringscontracten af te sluiten;
 • en om de bestaande verzekeringscontracten online te beheren, met inbegrip van de melding van potentieel verzekerde gebeurtenissen;
 • of om eventuele aanvullende verzekeringsproducten online toe te voegen aan een bestaand verzekeringscontract.
Hiervoor verstrekt Lemonade bepaalde gegevens om op te halen of te downloaden in de App en in het Portaal.
4.2
Tijdens het afsluiten van het contract voor deze producten wordt er meer informatie aan de gebruiker gegeven. Alle verzekeringscontracten, met inbegrip van het afsluiten via de App of in verband met het Portaal, zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden die afzonderlijk aan de gebruiker zullen worden verstrekt na het afsluiten van het verzekeringscontract.
4.3
De door Lemonade aangeboden Diensten worden alleen binnen Nederland verstrekt.
4.4
Lemonade streeft ernaar de Diensten 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te leveren, maar is echter niet verplicht om de Diensten ononderbroken beschikbaar te stellen. De beschikbaarheid kan beperkt zijn vanwege overmacht, inclusief stakingen, afsluitingen en administratieve bevelen, evenals door technische of andere maatregelen, die noodzakelijk zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de systemen van Lemonade, de serviceprovider of de netwerkprovider voor een ordelijke werking of verbetering van de Diensten (bijv. onderhoud, reparatie, systeemgerelateerde software-updates, uitbreidingen). Onderbrekingen van de Diensten kunnen ook voortkomen uit capaciteitstekorten op korte termijn tijdens piekgebruik van de Diensten, of door verstoringen van de telecommunicatiesystemen van derden. Lemonade zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke onderbrekingen onmiddellijk te verhelpen of om ervoor te zorgen dat maatregelen daartoe worden genomen. Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden houdt Lemonade rekening met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers, met name door het onderhoud uit te voeren op tijdstippen dat het gebruik normaal gesproken laag is. In geval van onderbreking van de Diensten zoals beschreven in deze clausule, accepteert Lemonade geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke onderbreking.
4.5
De Geregistreerde Gebruiker ontvangt alleen het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze servicevoorwaarden. Er worden geen verdere gebruiksrechten verleend.
5
Gebruikersaccount; Verbod op misbruik
5.1
Na het afsluiten van de gebruikersovereenkomst wordt er voor de Geregistreerde Gebruiker een persoonlijke gebruikersaccount opgezet. De Geregistreerde Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem/haar gecommuniceerde informatie te allen tijde actueel is en dat zijn/haar toegangsgegevens geheim blijven, en beveiligt met name zijn/haar mobiele Apparaat tegen onbevoegde toegang, bijv. door wachtwoordbescherming.
5.2
De Geregistreerde Gebruiker mag de Diensten niet op onrechtmatige wijze gebruiken. Misbruik van de Diensten vindt, in het bijzonder, plaats wanneer de Geregistreerde Gebruiker
 1. een wettelijk verbod of een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden schendt,
 2. gegevens verstrekt die, naar zijn/haar beste weten, onjuist zijn, of
 3. opzettelijke maatregelen neemt om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.
5.3
De gebruiker verbindt zich ertoe geen elektronische aanvallen van welke aard dan ook uit te voeren. Een elektronische aanval is in het bijzonder een poging om de beveiligingsmaatregelen van Lemonade weg te nemen of te omzeilen of deze op een andere manier buiten werking te stellen, het gebruik van computerprogramma's om automatisch gegevens op te halen, het gebruik van en/of de distributie van virussen, wormen, trojaanse paarden, bruteforce-aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma's of procedures die schadelijk kunnen zijn voor Lemonade.
6
Termijn en beëindiging; Blokkering
6.1
De gebruikersovereenkomst is voor een onbepaalde duur.
6.2
De Geregistreerde Gebruiker kan de gebruikersovereenkomst op elk gewenst moment zonder opzegtermijn beëindigen via de bijbehorende functie in de App of in het Portaal. Lemonade heeft het recht om de gebruikersovereenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.3
Het recht op een buitengewone beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving om een wezenlijke reden blijft onveranderd. Een wezenlijke reden bestaat voor Lemonade met name wanneer de Geregistreerde Gebruiker een verbod in clausule 5.2 schendt.
6.4
De beëindiging van de gebruikersovereenkomst heeft geen invloed op de bestaande verzekeringscontracten.
6.5
Als de gebruiker opzettelijk onjuiste persoonlijke gegevens of informatie verstrekt in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, of in geval van fraude of een poging daartoe, dan heeft Lemonade het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als de gebruiker wettelijke of contractuele verplichtingen schendt of wanneer er ernstige redenen zijn om een schending te vermoeden of in geval van ernstig ongepast gedrag jegens het personeel van Lemonade (zoals bijvoorbeeld intimiderende contacten, grof taalgebruik, agressie, etc.), dan is Lemonade gerechtigd het contract op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. In geval de gebruiker opzettelijk onjuiste persoonsgegevens of informatie verstrekt of er is sprake van een (poging tot) fraude of van ernstig ongepast jegens het personeel van Lemonade, dan is Lemonade gerechtigd de toegang van de gebruiker tot de diensten te blokkeren. Lemonade zal de gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de redenen voor de voorgenomen blokkering en zal de gebruiker een redelijke termijn geven om aan de verzoeken van Lemonade te voldoen of om het gedrag te staken. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om te reageren op de e-mail van Lemonade. Als de antwoorden niet bevredigend zijn, de schending niet wordt verholpen of het gedrag niet ophoudt, dan zal Lemonade de gebruiker op de hoogte stellen dat de aangekondigde blokkering wordt uitgevoerd. De blokkering blijft van kracht totdat de schending is verholpen en/of de gebruiker een geloofwaardige toezegging heeft gedaan zich te onthouden van verdere overtredingen. De blokkering kan maximaal twee jaar worden gehandhaafd.
7
Gegevensbescherming
Tijdens het gebruik van de Diensten zal Lemonade persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de respectieve toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Lemonade.
8
Klachtenprocedure
Wij doen altijd ons uiterste best om jou de beste klantervaring te bieden, maar mocht je toch niet tevreden met ons zijn, laat het ons dan alsjeblieft weten.
Zo kun je een klacht bij ons indienen
Neem telefonisch of via email contact op met ons Customer Experience Team. Ons team staat klaar om je te helpen om het probleem op te lossen. Komen we er samen niet uit dan kun je de klacht bij ons via e-mail indienen.
Hoe kun je een klacht bij ons indienen
Meld je klacht telefonisch aan ons Customer Experience Team. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00u en 18.00u via 0800 0226040. Of stuur een e-mail naar: [email protected] (zorg ervoor dat je het woord ‘klacht’ in het onderwerp vermeldt). Vergeet niet om je klacht zo volledig mogelijk te beschrijven.
Wat kun je van ons verwachten?
 • Binnen 2 werkdagen krijg jij van ons een ontvangstbevestiging van jouw klacht.
 • Binnen 5 werkdagen gaan wij inhoudelijk in op je klacht
 • Wanneer we meer tijd nodig hebben, zullen wij dit je natuurlijk laten weten!
Mochten we samen de klacht niet op kunnen lossen, dan kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke partij. Zowel Lemonade Insurance N.V. als Lemonade Agency B.V. zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Voor meer informatie over het indienen van je klacht bij het KiFiD ga je naar: www.kifid.nl.
9
Slotbepalingen
9.1
Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst moeten in schriftelijke vorm plaatsvinden om juridisch geldig te zijn. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in deze vereiste van de schriftelijke vorm.
9.2
Als een bepaling van deze servicevoorwaarden ongeldig of nietig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In plaats van de niet-opgenomen of ongeldige bepalingen van deze servicevoorwaarden is dan het wettelijk recht van toepassing. Wanneer in een bepaald geval een dergelijk wettelijk recht niet bestaat (lacune in de wetgeving) of zou leiden tot een onredelijk resultaat, zullen de partijen beginnen met onderhandelingen om tot een geldige bepaling te komen die de ongeldige bepaling vervangt door een bepaling die deze in economische zin zo dicht mogelijk benadert.
9.3
De Nederlandse wetgeving is van toepassing, exclusief het CISG. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door de verplichte bepaling van de wetten van de staat waarin de consument zijn/haar gebruikelijke verblijfplaats heeft, geldig blijft.
***

Let op: deze definities veranderen niets aan de voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen van de polissen die Lemonade uitgeeft. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van professioneel juridisch of financieel advies. We zullen ons best doen om deze termen actueel te houden, maar ze zullen niet altijd de huidige ontwikkelingen in de sector reflecteren. Je bent van harte welkom om de termen met bronvermelding te gebruiken (vrienden laten andere vrienden natuurlijk geen plagiaat plegen!). Lemonade Insurance N.V. is een schadeverzekeraar met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) met relatienummer R162036. Lemonade Insurance N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047353 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73227420. Lemonade Insurance N.V. heeft Lemonade Agency B.V. aangesteld als haar gevolmachtigde agent voor de distributie van haar verzekeringsproducten. Lemonade Agency B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12047085 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75134454.

Help