Inzet voor de bescherming van jouw privacy

Het gebruik van onze service betekent dat je het onderstaande hebt gelezen en ermee akkoord gaat, dus neem even de tijd om dit door te nemen.

We zullen je gegevens nooit aan anderen verkopen of deze gebruiken voor andere doeleinden dan onze hoofdactiviteit.

Het veilig bewaren van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons en wij doen ons uiterste best om ze te beschermen.

We verzamelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, alleen gegevens die we nodig hebben om zaken te doen, onze producten te verbeteren, een adequate prijsstelling te bieden, ons te helpen met marketing en fraude te voorkomen.

Hiervoor verzamelen we gegevens zoals algemene locatie, netwerkinformatie en andere indicatoren.

En nu de juridische versie...

Laatst bijgewerkt: Mei 2024

Je gebruikt nu de website van Lemonade Nederland (“website“), waar we gepersonaliseerde diensten aanbieden en informatie over ons bedrijf en onze diensten. Lemonade biedt ook een mobiele applicatie die je kunt downloaden naar een mobiel apparaat (“App”), waarop dit privacybeleid ook van toepassing is. Transparantie en integriteit bij de verwerking van je persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG”) en ook de voorschriften in de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, (“UAVG”) en de Nederlandse Telecommunicatiewet, (“Tw”).

In dit privacybeleid beschrijven we de soorten informatie en persoonsgegevens die tijdens je bezoek aan onze bovengenoemde website of app (“Internetdienst”) worden gebruikt en de rechten die je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens. Let op: sommige delen van dit privacybeleid zijn alleen van toepassing op de verwerking van de website en/of de app, vanwege technische verschillen tussen deze twee.

I. Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens berust bij

Lemonade Insurance N.V.
Spuistraat 112A, 1012 VA, Amsterdam, Nederland
Manager: Jonathan Jaffe
E-mail: [email protected].

Wanneer deze verklaring inzake gegevensbescherming spreekt van “wij” of “ons”, heeft dit in alle gevallen betrekking op het bovengenoemde bedrijf.

Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het bovenstaande e-mailadres.

II. Basisprincipes

We verwerken je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, wanneer een wettelijke bepaling ons toestaat dit te doen of wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend. Dit geldt ook tijdens de verwerking van persoonsgegevens voor marketing- en reclamedoeleinden. Wij houden ons aan de (Nederlandse) Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

In het kader van onze Internetdiensten verzamelen we ook informatie die, als zodanig, geen persoonlijke identificatie van jou toestaat. In bepaalde gevallen, met name in combinatie met andere gegevens, kan deze informatie nog steeds worden beschouwd als “persoonsgegevens” in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder leggen we, door middel van de Internetdiensten, ook bepaalde informatie vast die ons niet in staat stelt jou direct of indirect te identificeren; dit is bijvoorbeeld het geval voor geaggregeerde informatie over alle gebruikers van deze website.

III. Welke gegevens worden er door ons verwerkt? Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag is de verwerking van kracht?

Bij het downloaden van de app wordt er informatie verzonden naar de App Store. We kunnen dit soort gegevensverzameling niet beïnvloeden en zijn er niet verantwoordelijk voor. We zullen deze gegevens alleen verwerken voor zover vereist voor het downloaden van de app op jouw mobiele apparaat.

Verder kun je toegang krijgen tot bepaalde openbare onderdelen van onze Internetdienst zonder ons je persoonlijke gegevens (zoals je naam, postadres of e-mailadres) te verstrekken. Ook in dit geval moeten we bepaalde informatie verzamelen en opslaan om je toegang tot onze Internetdienst mogelijk te maken. Op onze website en in onze app gebruiken we bepaalde analysetools en hebben we geïntegreerde functionaliteiten via externe leveranciers. Verder bieden we bepaalde functionaliteiten op onze Internetdienst waarvoor we persoonsgegevens moeten verzamelen.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens op onze Internetdienst in de volgende mate:

 1. Logbestanden: Als je onze website bezoekt zal onze webserver automatisch gegevens en informatie opslaan met betrekking tot het apparaat en de browser die je gebruikt. Dit kan technische informatie omvatten, zoals browser, systeemtype en IP-adres. We verwerken deze technische informatie in de logbestanden van onze systemen. We verwerken de technische informatie om je toegang tot onze Internetdienst mogelijk te maken, om de functionaliteit van onze Internetdienst en de beveiliging van onze IT-systemen veilig te stellen en om onze Internetdienst te optimaliseren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

 2. Registratie en offerte: Binnen het toepassingsgebied van onze Internetdienst bieden we je de mogelijkheid om je te registreren. Dit is noodzakelijk om een kostenberekening te verkrijgen voor de gewenste verzekeringsdekking en een aanbod om een verzekeringscontract af te sluiten. Hiervoor vragen we je naam, e-mailadres en verdere gegevens over jou en in verband met het risico dat moet worden verzekerd. Dit is noodzakelijk om de verzekerbaarheid of, waar van toepassing, het niveau van de potentiële verzekeringspremie voor je vast te stellen. De verwerking van deze gegevens is in elk geval noodzakelijk om fraude te voorkomen, om je de gewenste offerte te bieden voor kostenberekening en om je waar nodig een passende aanbieding per e-mail te kunnen sturen met verdere informatie over het afsluiten van een verzekeringscontract. De verwerking dient daarom als voorbereiding op het afsluiten van een mogelijk verzekeringscontract tussen ons. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van gegevens is dus artikel 6, lid 1, onder b) AVG en artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als je een verzekeringsovereenkomst aanvraagt via een bemiddelaar kunnen we relevante persoonsgegevens over die aanvraag ook ontvangen van een dergelijke bemiddelaar, waaronder uw naam, fysieke adres, e-mailadres, betalingsgegevens en informatie over uw eigendom en schadeclaim geschiedenis.

 3. Aanvraagprocedure: Als je de offerte wilt accepteren, heb je de mogelijkheid om het verzekeringscontract rechtstreeks online met ons af te sluiten, zoals verder wordt uitgelegd tijdens de aanvraagprocedure. In deze context kun je, na ontvangst van ons juridisch aanbod, ook je betalingsgegevens overdragen met als doel het betalen van de verschuldigde verzekeringspremies en ons aanbod online aanvaarden. We kunnen je ook vragen om je telefoonnummer, zodat we waar nodig contact met je kunnen opnemen in verband met je verzekeringspolis. Na het afsluiten van je verzekeringscontract kun je op elk gewenst moment toegang krijgen tot verdere gegevens over je account, met name in verband met de afgesloten verzekering, en mogelijk verdere informatie verstrekken of, waar van toepassing, verzoeken om toevoegingen op je verzekeringscontract te boeken. Vervolgens sturen we je de verzekeringspolis per e-mail.

 4. Verzekeringscontract inclusief claimbeheer: Om toegang te krijgen tot je account en met betrekking tot het beheer van je verzekeringscontract, bijv. voor de facturering of de afhandeling van claims, kunnen we je verzoeken om bepaalde gegevens, die je tijdens de registratie- en/of aanvraagprocedure al hebt verstrekt, opnieuw in te voeren (met name voor identificatiedoeleinden). Bovendien zullen we om aanvullende persoonlijke gegevens en ondersteunend bewijs van je claim vragen, om frauduleuze claims te voorkomen. Je kunt de gegevens van je claim indienen via de app of door contact met ons op te nemen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens om frauduleuze claims te voorkomen is ons legitieme belang, artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De rechtsgrondslag voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst tussen jou en ons is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

 5. Polisbeheer: Tijdens de periode waarin je verzekeringspolis bij ons actief is, moeten we mogelijk poliswijzigingen verwerken, en hiervoor moeten er mogelijk aanvullende persoonlijke gegevens worden verzameld.

 6. Contact nadat het registratieproces is gestart: Als je al begonnen bent met het invoeren van de gegevens die zijn vereist voor je offerte, inclusief je e-mailadres, maar deze nog niet hebt voltooid, kunnen we contact met je opnemen om je eraan te herinneren je aanvraag te voltooien, mits je hebt ingestemd om productupdates en aanbiedingen van ons te ontvangen. De rechtsgrondslag hiervoor is daarom jouw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Je kunt altijd een verzoek indienen om je af te melden voor verdere niet-essentiële e-mails van ons.

 7. Neem contact op met klantenondersteuning: Je kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of door ons te bellen. We verzamelen alle gegevens die je verstrekt, en bewaren deze voor zover nodig om je verzoek te verwerken. Gesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Indien nodig worden gegevens na voltooiing van de verwerking langer bewaard om redenen van bewijsbescherming. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a), b), en f) AVG. In geval van een ernstige schending van uw wettelijke of contractuele verplichtingen of wanneer er gegronde redenen zijn om een dergelijke schending te vermoeden, in het geval van ernstig ongepast gedrag ten opzichte van het personeel van Lemonade (zoals bijvoorbeeld herhaalde intimiderende contacten, grof taalgebruik, agressie, etc.), als u opzettelijk onjuiste persoonlijke gegevens of informatie verstrekt in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, of in het geval van fraude of poging tot fraude, zullen wij, of onze leveranciers, niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die u lijdt. Als u opzettelijk onjuiste persoonlijke gegevens of informatie verstrekt in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, of in het geval van fraude of poging tot fraude, in het geval van ernstig of ongepast gedrag ten opzichte van het personeel van Lemonade, kunnen wij of onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voorkomen dat u rechtstreeks contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of via ons contactformulier op de Website. Wij verwerken uw gegevens op deze wijze in ons gerechtvaardigd belang, met name ter bescherming van onze medewerkers die werkzaam zijn in de teams voor ondersteunende diensten. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien u van dergelijk gedrag wordt beschuldigd, wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een redelijke termijn aan onze verzoeken te voldoen, het vermeende gedrag te staken of bezwaar te maken tegen de voorgenomen blokkeringsmaatregel. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel als uw belangen zwaarder wegen dan onze rechtvaardige belangen. Uw gegevens kunnen worden bewaard ten behoeve van de blokkeringsmaatregel voor een periode van maximaal twee jaar.

 8. Fraudepreventie: In bepaalde gevallen bewaren en verwerken we de persoonsgegevens die zijn verzameld van belanghebbenden, zelfs als er geen verzekeringscontract is afgesloten. Dit is om fraude, poging tot fraude en/of andere schadelijke en/of illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen. Dit dient voor het handhaven van onze legitieme belangen bij het voorkomen van fraude en illegaal en schadelijk gedrag. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

 9. Reclamegegevens per e-mail: Als je akkoord bent gegaan om productupdates en aanbiedingen van ons te ontvangen, verwerken we je e-mailadres en mogelijk ook informatie in je account op basis van je overeenkomstige toestemming, om je informatie te kunnen sturen met betrekking tot onze diensten, aanbiedingen en activiteiten op het gebied van inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Je kunt altijd een verzoek indienen om je af te melden voor verdere niet-essentiële e-mails van ons. Verder kunnen we gegevens beoordelen die zijn verzameld tijdens de levering en het ophalen van onze e-mails voor analytische doeleinden en om onze communicatie te verbeteren. Je persoonsgegevens in verband met een e-mailabonnement worden alleen bekendgemaakt aan derden om ons in staat te stellen communicatie te verzenden en de resultaten van onze communicatie te analyseren via onze technische dienstverleners. We zullen je gegevens uitsluitend verwerken voor de selectie van geïndividualiseerde inhoud en voor het verzenden van productupdates en aanbiedingen binnen het toepassingsgebied van jouw verleende toestemming. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

 10. Statistische evaluaties: Waar nodig beoordelen we je persoonsgegevens ter evaluatie van je voorkeuren, om op interesse gerichte marketing, persoonlijke aanpak en een continue optimalisatie van onze bedrijfsprocessen in een statistische vorm mogelijk te maken. We doen dit om een beter inzicht te verkrijgen in wat onze klanten van ons verwachten. Bovendien helpen deze evaluaties ons bij het opsporen van fraude en het herzien en onderhouden van beveiliging; we voeren deze gegevensverwerking uit om onze legitieme belangen te handhaven; de rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

 11. Sollicitaties: Als je solliciteert op een baan, verzamelen we informatie die nodig is om jouw sollicitatie te verwerken of om je als werknemer te behouden. Dit kunnen onder meer je burgerservicenummer, contactgegevens en onderwijsgeschiedenis zijn. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het beoordelen van kandidaten voor potentiële posities. Onze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b, f AVG.

 12. Generative Artificial Intelligence: We kunnen gebruik maken van Generative Artificial Intelligence ("GenAI") om geautomatiseerd antwoord te geven op uw vragen aan de klantenservice via een chatfunctie op onze Website of via e-mail. Om GenAI te kunnen gebruiken, moeten we bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, zoals uw naam, contactgegevens en andere informatie die u invoert in de relevante chatinvoer of via een verzoek over per e-mail. Deze gegevens zijn nodig om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek(en) te beantwoorden. Wij en onze externe dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de GenAI-service te verbeteren en verder te ontwikkelen, en voor klantenondersteuning, service-, kwaliteitsborgings- en trainingsdoeleinden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in onze GenAI-diensten is Art. 6 lid 1 onder a) AVG (gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden en ons personeel op te leiden).

 13. Sociale Plug-ins: Op onze website gebruiken we plug-ins van sociale netwerksites waarmee je activiteiten kunt uitvoeren met betrekking tot inhoud op onze Internetdienst (ook “Sociale plug-ins” genaamd). Als je bij het betreffende sociale netwerk bent geregistreerd en aangemeld, kun je rechtstreeks met het sociale netwerk communiceren. Je kunt het laden van Sociale plug-ins ook voorkomen met add-ons voor je browser, bijv. met de scriptblokkeerder “NoScript” (http://noscript.net/). De rechtsgrondslag voor het verstrekken van Sociale plug-ins op onze Internetdienst is jouw toestemming artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

  1. Sociale Plug-ins voor Facebook: Op onze website kan er een Facebook-plug-in worden geïntegreerd. Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS – “Facebook”). De Facebook-plug-in kan worden herkend via het Facebook-logo of de knop voor “Vind-ik-leuk” of “Delen”. Ook hebben wij als exploitant van deze Internetdienst geen inzicht in het verdere gebruik van de (persoonlijke) gegevens door Facebook. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook vind je in het privacybeleid van Facebook.

  2. Sociale Plug-ins voor Twitter: Op deze website kunnen er Sociale plug-ins van het sociale netwerk Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (“Twitter”) worden geïntegreerd. Dergelijke knoppen kunnen worden herkend aan termen zoals “Twitter” of “Volgen” samen met een gestileerde blauwe vogel op deze website. Via deze Sociale plug-ins kunnen opmerkingen over webpagina's van onze website worden gedeeld of kunnen we worden gevolgd op Twitter. Als je op onze website een webpagina met een dergelijke knop opent, zal je browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter instellen. Twitter verzendt de inhoud van de Twitter-plug-in rechtstreeks naar je browser, waardoor Twitter je bezoek aan onze webpagina's aan je gebruikersaccount kan toewijzen. We geven hierbij aan dat wij, als exploitant van deze website geen inzicht hebben in het verdere gebruik van de (persoonlijke) gegevens door Twitter. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Twitter vind je in het privacybeleid van Twitter.

  3. Sociale Plug-ins van LinkedIn: Bovendien kunnen er op deze website Sociale plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn, beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”), worden geïntegreerd. Plug-ins van LinkedIn kunnen op onze website worden herkend aan het LinkedIn-logo of de knop “Aanbevelen”. Via deze Sociale plug-ins kunnen aanbevelingen over webpagina's van onze website worden gedeeld of kunnen we worden gevolgd op LinkedIn. Hierdoor kan LinkedIn je bezoek aan onze webpagina's toewijzen aan je gebruikersaccount. Als je op onze website een webpagina met een dergelijke knop bezoekt, zal je browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de servers van LinkedIn instellen. LinkedIn verzendt de inhoud van zijn Sociale plug-in rechtstreeks naar je browser. We geven hierbij aan dat wij, als exploitant van deze website, geen kennis hebben van het verdere gebruik van de (persoonlijke) gegevens door LinkedIn. Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens (doel, toepassingsgebied, verdere verwerking, gebruik) en je rechten en instellingsopties verwijzen we je naar het privacybeleid van LinkedIn.

 14. Aanmelden bij Facebook: Verder bieden we je de mogelijkheid om je te registreren op onze Internetdienst via de functie “Aanmelden via Facebook” van Facebook, om de registratie- of aanmeldingsprocedure voor je te verkorten. Om je aan te melden wordt je doorgestuurd naar de Facebook-site, waar je desgewenst kunt inloggen met je gebruikersgegevens. Hierdoor worden je Facebook-profiel en ons portaal gekoppeld. Daarmee ontvangen wij de volgende informatie van Facebook: Facebook-ID, naam, en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om je te kunnen identificeren, zodat we de gecontracteerde diensten kunnen leveren. Als je de aanmeldingsgegevens van Facebook gebruikt, ontvangt Facebook informatie over jou, met name het feit dat je ons portaal hebt bezocht. Meer informatie over Facebook Connect en de privacyinstellingen vind je in het privacybeleid van Facebook. De rechtsgrondslag is je toestemming in het kader van het gebruik van de Facebook-aanmeldingsgegevens (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) of, zoals van toepassing, onze legitieme belangen met betrekking tot het leveren van deze functionaliteit om de registratie- of aanmeldingsprocedure te vereenvoudigen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

 15. Facebook-pagina: Naast onze Internetdienst hebben we een aanwezigheid op Facebook (“Bedrijfssite”) en onze Internetdienst bevat links naar deze Bedrijfssite. Als je de Bedrijfssite opent, zal Facebook je persoonsgegevens verwerken en mogelijk ook terwijl je tijdens het openen van de Bedrijfssite niet bent ingelogd bij Facebook. We ontvangen statistieken van Facebook die gedetailleerd zijn over de inhoud, maar uitsluitend op basis van geaggregeerde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze Bedrijfssite op Facebook. Uit deze statistieken blijkt bijvoorbeeld hoe vaak of, zoals van toepassing, hoeveel bezoekers de Bedrijfssite hebben bezocht of dat individuele inhoud op deze site werd aangeklikt of beoordeeld. Op basis van deze statistieken is het voor ons niet zichtbaar welke personen de Bedrijfssite hebben bezocht, wie individuele inhoud heeft aangeklikt of beoordeeld. Op de Bedrijfssite – zoals gewoonlijk het geval op Facebook – is echter wel zichtbaar welke Facebook-gebruiker bepaalde inhoud heeft beoordeeld of erop heeft gereageerd. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook wordt verstrekt door Facebook in haar privacybeleid.

 16. Verwijzings-programma: We kunnen je ook de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan ons refer-a-friend programma. Je ontvangt dan een persoonlijke link die je naar je contacten stuurt. We registeren dan welke contacten zich succesvol via jouw link hebben aangemeld, evenals noodzakelijke informatie om het refer-a-friend programma te kunnen uitvoeren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van onze afspraken omtrent het refer-a-friend programma.

 17. Verdere legitieme belangen: Waar nodig kunnen we je gegevens ook buiten de bovengenoemde doeleinden verwerken, voor het handhaven van onze legitieme belangen of de belangen van derden; dit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Een aantal van onze legitieme belangen zijn

  1. het vaststellen van juridische claims en de verdediging van juridische geschillen;

  2. het voorkomen en het oplossen van misdaden;

  3. het sturen en verder ontwikkelen van onze zakelijke activiteiten, inclusief risicobeheer;

  4. het voorkomen van fraude;

  5. de mogelijkheid om technische fouten in het systeem te identificeren en op te lossen;

  6. de mogelijkheid om klantenondersteuning te bieden (die ook is gebaseerd op de toestemming van de klant overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG); en het mogelijke delen van informatie als onderdeel van een zakelijke transactie of fusie; en

  7. de mogelijke openbaarmaking van informatie in het kader van een zakelijke transactie of fusie.

 18. Cookies: Om onze diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken we cookies bij het verstrekken van onze Internetdienst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die nadat je onze website hebt bezocht worden opgeslagen in de internetbrowser die je gebruikt, en die aan je computer kunnen worden toegewezen. Een cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die tijdens je herhaald gebruik van onze Internetdienst een duidelijke identificatie van je browser mogelijk maakt. Aangezien cookies worden opgeslagen op je computer of, zoals van toepassing, op je apparaat, heb je controle over het gebruik ervan. Je kunt je browser zodanig instellen dat deze je informeert over het instellen van cookies. Op deze manier is het gebruik van cookies transparant voor jou. Je kunt de opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen (ook op een geautomatiseerde manier). Verder kun je via je browserinstellingen het opslaan van cookies ook volledig weigeren.

  Op onze website gebruiken we zowel kortlopende als permanente cookies.

  Kortlopende cookies, zoals, met name, zogenaamde ‘sessiecookies’ worden na het verlaten van onze website op een geautomatiseerde manier verwijderd. Deze cookies slaan een zogenaamde 'sessie-ID' op, waarmee verschillende verzoeken worden toegewezen aan de website. Hierdoor wordt je apparaat herkend wanneer je onze website opnieuw gebruikt. De sessiecookies worden verwijderd wanneer je je afmeldt of je browser sluit.

  Permanente cookies worden na een bepaalde periode op een geautomatiseerde manier verwijderd, en deze periode kan variëren afhankelijk van de cookie. Je kunt de instellingen van je besturingssysteem configureren om bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of van alle cookies te voorkomen.

  In onze app gebruiken we verschillende software-ontwikkelpakketten (Software Development Kits, “SDK's”) die ons via onze externe providers gegevens over je gebruik verstrekken. Als je deze gegevensverzameling wilt vermijden, moet je de app afsluiten en in plaats daarvan onze website gebruiken. In elk geval kun je altijd via de website contact opnemen met onze klantenservice als alternatief voor het uitvoeren van de functies binnen de app.

  Op de website kun je het gebruik van cookies van derden voorkomen door middel van andere maatregelen zoals hieronder uitgelegd.

  Houd er rekening mee dat als je andere websites van de Lemonade Group die buiten de EU functioneren hebt geopend, of akkoord bent gegaan met het accepteren van cookies van deze site in het verleden, je mogelijk cookies hebt ontvangen. Als je deze cookies wilt verwijderen, raadpleeg je het gedeelte “Cookies beheren”.

  Hieronder hebben we meer informatie voor je samengesteld over de cookies die door ons worden gebruikt, evenals hun doel en rechtsgrondslag. Houd er rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website en daarom niet kunnen worden uitgeschakeld (“essentiële cookies“). Andere cookies gebruiken wij voor analyse- en marketingdoeleinden, en deze cookies kun je via onze cookiebanner uitschakelen wanneer je je voor het eerst aanmeldt op onze website. Meer informatie over online advertentiecookies en over hoe je het gebruik ervan kunt voorkomen, vind je op de volgende websites:

  - http://www.youronlinechoices.eu/

  - http://www.aboutads.info/choices/ (alleen beschikbaar in het Engels)

  - http://www.networkadvertising.org/choices/ (alleen beschikbaar in het Engels)

 19. Analyse en bereikmeting, (re)marketing: Als je onze Internetdienst bezoekt of ermee communiceert, gebruiken wij of onze bevoegde serviceproviders cookies, pixels of andere soortgelijke technologieën om je een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden, of om je advertenties te laten zien zoals hieronder uitgelegd.

  1. Advertentienetwerken: We kunnen met name externe leveranciers zoals advertentienetwerken en uitwisselingsprogramma's voor advertenties gebruiken, waardoor we advertenties voor je kunnen opnemen op de sites van derden. De exploitanten van deze externe advertentienetwerken en uitwisselingsprogramma's voor advertenties kunnen, als je hiervoor toestemming verleent, cookies, pixels of soortgelijke technologieën van derden gebruiken om gegevens te verzamelen (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). In sommige gevallen zullen we cookies of een pixel op onze eigen site plaatsen om te identificeren wanneer een gebruiker op onze website terechtkomt via advertenties die namens ons op een andere website zijn geplaatst en hij bepaalde activiteiten voltooit (bijv. registratie of aanvraag voor een offerte of het afsluiten van een contract), met het oog op de vergoeding van de reclamepartner, waarin we een legitiem belang hebben (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

  2. Google Analytics: We maken gebruik van de Google Analytics-webanalysediensten van het bedrijf “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 CA, VS, (“Google”). Google Analytics slaat in cookies informatie op over je gebruik van deze websites (incl. je IP-adres). (Informatie over cookies vind je hierboven in dit privacybeleid). De informatie die in cookies is opgeslagen door Google Analytics wordt verzonden naar een Google-server in de VS, en daar vervolgens opgeslagen en geëvalueerd. We willen je erop wijzen dat voor onze aanwezigheid op het internet Google Analytics is uitgebreid om ervoor te zorgen dat het vastleggen van IP-adressen (IP-maskering) wordt geanonimiseerd. De IP-adressen worden normaal gesproken verkort/afgekort voorafgaand aan de opslag of, zoals van toepassing, aan de overdracht naar de VS op servers van Google in lidstaten van de Europese Unie of, zoals van toepassing, in verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Een overdracht van het niet-verkorte/volledige IP-adres naar servers van Google in de VS vindt uitsluitend in uitzonderlijke gevallen plaats, waarbij er ook in dit geval voorafgaand aan de opslag een verkorting van het IP-adres zal worden uitgevoerd.

   Op onze aanwijzingen gebruikt Google de verzonden gegevens om je gebruik van onze internetaanwezigheid te evalueren, een rapport samen te stellen over de activiteiten op de website, en om verdere diensten voor ons te leveren met betrekking tot het gebruik van onze websites. (Daarom bestaat er tussen ons en Google een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht). Het gebruik van Google Analytics dient daarom om onze aanwezigheid op het internet voortdurend te verbeteren en je gebruikerservaring te optimaliseren. Deze activiteiten zijn in ons legitiem belang met betrekking tot de gegevensverwerking (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Verder ga je, door op een knop in onze cookiebanner op onze Internetdienst te klikken, uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

   Als je Google Analytics alleen wilt deactiveren of wijzigen met betrekking tot de presentatie van inhoud die is afgestemd op jouw interesses, inclusief advertenties, kun je dit aanpassen onder “Google-advertenties op het web” in de instellingen voor Google Ads.

   Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en over de verdere verwerking en het gebruik door Google, inclusief informatie over jouw rechten of, zoals van toepassing, opties voor het configureren van de bescherming van je persoonsgegevens kun je vinden onder de volgende links: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://policies.google.com/privacy?hl=nl-NL.

  3. Google Tag Manager: We gebruiken ook Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tag Manager implementeert uitsluitend tags. Dit betekent dat Google Tag Manager geen cookies plaatst en geen persoonsgegevens verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk wel gegevens verzamelen, maar Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering van bepaalde websites wordt uitgevoerd (zie de informatie over het deactiveren van cookies hierboven) op het domein- of browserniveau, blijft dit van kracht voor alle traceringstags voor zover deze worden geïmplementeerd met Google Tag Manager.

  4. Google AdWords/conversietracking: Op onze Internetdienst gebruiken we, nadat we je toestemming hebben verkregen, (artikel 6, lid 1, onder a) AVG), ook het online advertentieprogramma “Google AdWords”, en in het kader hiervan eveneens de bijbehorende conversietracking. Hiermee plaatst Google AdWords een cookie of pixel op je computer of, zoals van toepassing, op de opslag van je mobiele apparaat, als je via een Google-advertentie naar onze Internetdienst bent geleid. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer van toepassing. Ze dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze Internetdienst bezoekt en de cookie nog steeds actief is, kunnen zowel wij als Google zien dat je op de advertentie hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd. Wij ontvangen andere cookies dan alle andere klanten van Google AdWords. De cookies die door middel van onze Google-advertenties worden uitgevoerd, kunnen daarom niet verder worden gevolgd dan onze Internetdienst.

   De informatie die is verkregen uit de conversietracking wordt gebruikt om statistieken over de conversie voor ons samen te stellen. Hierdoor komen we meer te weten over het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een site die een tag voor conversietracking bevat. We ontvangen echter geen enkele informatie waardoor je mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden.

   Als je niet wilt deelnemen aan conversietracking, kun je de conversiecookie deactiveren in de instellingen van je browser. Meer informatie hierover kun je vinden in het Privacy beleid van Google.

   Je kunt je instellingen voor Google Advertising ook aanpassen in de Google-instellingen voor reclame.

  5. FinanceAds: Met jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) gebruiken we ook een conversietracker van financeAds International GmbH (“financeAds”). financeAds plaatst een cookie op je computer of je mobiele device als je via een website of mobiele app naar onze website bent verwezen via een partner van het advertentienetwerk van financeAds. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die wordt verkregen via de conversietracker wordt gebruikt om statistieken op te stellen die aangeven of je via een financeAds partner naar onze site bent verwezen en of je daadwerkelijk een verzekeringsovereenkomst bij ons hebt afgesloten. Dit stelt ons in staat om onze financeAds advertentiepartners te betalen voor hun doorverwijzing of commissie voor een succesvolle registratie of afsluiting. Raadpleeg voor meer details de privacyverklaring van financeAds. Een afmeldmogelijkheid voor conversietracking via financeAds kan hier worden geraadpleegd.

  6. Awin: Wij gebruiken Awin bij het uitvoeren van affiliate marketingcampagnes. Je kunt de Awin privacyverklaring raadplegen op https://www.awin.com/gb/privacy, waarin informatie is opgenomen over jouw rechten in verband met hun verwerking van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan Awin een beperkt profiel over jouw bijhouden waaruit niet jouw identiteit, online activiteit of ander persoonlijke kenmerken blijken. Dit profiel wordt enkel gebruikt om te achterhalen of een verwijzing is geïnitieerd op het ene apparaat en vervolgens is voltooid op een ander apparaat. In sommige gevallen kunnen Awin en verwijzers van potentiële klanten jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken om met ons een affiliate marketingcampagne uit te voeren. Wij ontvangen ook persoonsgegevens van Awin en verwijzers van potentiële klanten, die kunnen worden gecategoriseerd als: cookiegegevens, gegevens gerelateerd aan de website, app of andere technologie aan de hand waarvan een potentiële klant is verwezen, en technische informatie over je toestel of een uniek ID dat is gekoppeld aan jouw transactie aan de hand waarvan Awin voornoemde gegevens kan koppelen in haar systeem. Deze activiteiten zijn in ons gerechtvaardigde belang (in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG) om online advertentiecampagnes uit te voeren waarbij wordt betaald op basis van behaalde resultaten.

  7. Facebook-pixel: Na het verkrijgen van jou toestemming bevat onze website een pixel voor remarketing van Facebook. Via deze pixel wordt er tijdens je bezoek aan onze website een directe verbinding met de servers van Facebook verstrekt. Hierdoor wordt de informatie dat je deze website hebt bezocht naar de Facebook-server verzonden, en Facebook zal deze informatie toewijzen aan je persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

   Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en je bijbehorende rechten en opties om je privacy te beschermen kun je vinden in het privacybeleid van Facebook. Je kunt deze functionaliteiten ook hier deactiveren of aanpassen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in elk geval artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

  8. Mixpanel: Om gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website voor interne doeleinden gebruiken we ook de webanalysedienst Mixpanel, beheerd door Mixpanel, Inc., 405 Howard St, Floor 2, San Francisco, CA 94105, VS (“Mixpanel”). Mixpanel is verplicht om de juiste niveaus van gegevensbescherming te handhaven. Als je je toestemming hebt verleend (artikel 6, lid 1, onder a) AVG), plaatst Mixpanel een cookie op je apparaat dat ook je gebruikersgedrag op de website registreert en ons helpt om fraude te voorkomen (het ophalen van pagina's en activiteiten op pagina's). Deze gegevens worden vervolgens door Mixpanel geanalyseerd en naar ons doorgestuurd.

   Als je dit wilt voorkomen, kies je de functie “Niet volgen” door het instellen van een afmeldingscookie. Houd er rekening mee dat het instellen van deze cookie alleen effect heeft op de op dat moment gebruikte browser. Het verzamelen en gebruiken van je gegevens in andere browsers blijft mogelijk totdat je Mixpanel ook op deze pagina's hebt gedeactiveerd. Verder is het verzamelen van gebruikersgegevens opnieuw mogelijk als je de afmeldingscookie verwijdert. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Mixpanel vind je in het privacybeleid van Mixpanel.

  9. Bing: Op onze website worden pixels van Bing-advertenties geïmplementeerd. Gegevens worden verzameld en opgeslagen, en hieruit worden anonieme gebruiksprofielen gemaakt. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze service stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website bij te houden wanneer ze op onze website terechtkomen via advertenties van Bing Ads. Als je via een dergelijke advertentie op onze website komt, wordt er een pixel op je computer geplaatst en een Bing UET-tag (Universal Event Tracking tag) wordt geïntegreerd in onze website. Dit is een code die samen met de pixel wordt gebruikt om bepaalde niet-persoonlijke informatie over je gebruik van de site op te slaan.

   Deze pixels worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG en op basis van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als zijn reclame te optimaliseren. Daarnaast kan Microsoft zogenaamde apparaatoverschrijdende tracking gebruiken om je gebruikspatronen bij te houden op verschillende van je elektronische apparaten en is dus in staat om op Microsoft-websites of in Microsoft-apps gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Microsoft is verplicht om de juiste niveaus van gegevensbescherming te handhaven.

   Je kunt je op elk gewenst moment hier afmelden voor Bings analyse van je gebruikspatronen en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen. Bovendien kun je je instellingen voor Microsoft-advertenties hier aanpassen. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens via Microsoft raadpleeg je het privacybeleid van Microsoft.

  10. Twitter: Op de website gebruiken we na je toestemming (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a) AVG) een marketingtool van Twitter om je interessegerelateerde advertenties te presenteren (“Twitter-advertenties”) als onderdeel van je bezoek aan het sociale netwerk Twitter. Voor dit doel is er op de website een Twitter-pixel geïmplementeerd. Deze pixel zorgt voor een directe verbinding met de Twitter-servers wanneer je de website bezoekt. De Twitter-server wordt geïnformeerd dat je onze website hebt bezocht en Twitter wijst deze informatie toe aan je persoonlijke Twitter-gebruikersaccount. Om je privacy te beschermen gebruiken we niet de zogeheten functie voor “op maat gemaakte doelgroep”, waarin deze informatie kan worden verrijkt met verdere persoonsgegevens (bijv. e-mailadres). Meer informatie over de Twitter-pixel kun je hier vinden. Voor informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter en je gerelateerde rechten en opties voor het beschermen van je privacy, verwijzen we je naar het privacybeleid van Twitter. Je kunt dit ook deactiveren in de instellingen van je Twitter-account. Om dit te doen, moet je zijn ingelogd op Twitter.

  11. Yahoo: Daarnaast gebruiken we een marketingtool van Oath, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, VS (“Yahoo”) na je toestemming (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a) AVG) om je interessegerelateerde advertenties te presenteren. Voor dit doel is er op de website een Yahoo-pixel geïmplementeerd. Deze pixel zorgt voor een directe verbinding met Yahoo-servers wanneer je de website bezoekt. Meer informatie over de Yahoo-pixel vind je hier: Voor informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Yahoo evenals jouw gerelateerde rechten en opties voor het beschermen van je privacy, verwijzen we je naar het privacybeleid van Yahoo. Bovendien kun je je instellingen voor Yahoo-advertenties hier aanpassen.

  12. AppsFlyer SDK: We zullen ook tijdens je gebruik van onze app je sessie- en interactiegegevens analyseren via een dienst van AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105, VS). AppsFlyer is verplicht om de juiste niveaus van gegevensbescherming te handhaven. De sessie- en interactiegegevens worden nooit verwerkt in persoonsgerelateerde vorm, maar gepseudonimiseerd. Meer informatie over de gegevensverwerking door AppsFlyer vind je hier in het privacybeleid van de serviceprovider.

   Deze activiteiten zijn in ons legitiem belang met betrekking tot de gegevensverwerking (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van AppsFlyer en ook met toekomstig effect door hier te klikken.

   In dat geval moet je de app sluiten en onze website gebruiken. In elk geval kun je altijd via de website contact opnemen met onze klantenservice als alternatief voor het uitvoeren van de functies binnen de app.

  13. TikTok Pixel: Na het verkrijgen van uw toestemming beschikt onze Website over een remarketing pixel van TikTok. Via deze pixel wordt tijdens uw bezoek aan onze Website een directe verbinding met de servers van TikTok tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de server van TikTok doorgegeven dat u deze Website heeft bezocht en zal TikTok deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount.

   Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door TikTok alsmede uw overeenkomstige rechten en opties om uw privacy te beschermen kunt u vinden in het privacybeleid van TikTok. Als alternatief kunt u deze functionaliteiten hier deactiveren of aanpassen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in elk geval Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

  14. LeadLabel: Onze reclamepartner LeadLabel kan adressen met ons delen van personen waarvan zij menen dat ze recentelijk zijn verhuisd. Wij gebruiken deze informatie om je potentiële aanbiedingen te sturen waar je wellicht geïnteresseerd in bent. Wij hebben een gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 sub f AVG) in de communicatie met potentiële klanten over onze producten. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van direct-mail communicatie door je te registreren bij stichting postfilter. Meer informatie over het privacybeleid van LeadLabel vind je hier: Privacy Statement - LeadLabel - Data Driven Solutions

  15. Snapchat: Op de website gebruiken we een marketingtool van Snapchat, met jouw toestemming (gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub a AVG), om je advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op jouw interesses. Deze pixel brengt een directe verbinding tot stand met de Snapchat-servers wanneer je de Website bezoekt. De Snapchat-server wordt geïnformeerd dat je onze website hebt bezocht en Snapchat wijst deze informatie toe aan je persoonlijke Snapchat-account. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Snapchat is te vinden in hun privacybeleid.

  16. FullStory: Op de website gebruiken we een analysetool van FullStory met uw toestemming (wettelijke basis art. 6. lid 1 onder a) AVG), om ons inzicht te verschaffen in uw interacties met onze website, om uw gebruikerservaring te optimaliseren en ons digitale aanbod te verbeteren en om u als klant beter van dienst te kunnen zijn. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van FullStory.

IV. Ben je verplicht ons jouw gegevens te verstrekken?

De gegevens die zijn vereist voor het afsluiten van een verzekeringscontract, evenals voor de registratie voor informatie per e-mail, bevinden zich in de respectievelijke gebieden van de Internetdienst (bijv. in een online formulier) en zijn gemarkeerd als verplichte informatie; als je de verplichte gegevens niet verstrekt, kunnen we je niet toestaan om de betreffende functionaliteit te gebruiken.

V. Wie ontvangt jouw gegevens?

Afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat door ons bedrijf wordt verwerkt, hebben alleen bepaalde afdelingen of organisatorische eenheden toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze omvatten, met name, onze deskundige afdelingen die zijn betrokken bij het leveren van onze diensten en onze IT-afdeling. Op basis van het concept van functies en rechten is de toegang binnen ons bedrijf beperkt tot alleen die functionaliteiten en toepassingsgebieden die vereist zijn voor de respectievelijke doelen van verwerking.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook binnen het wettelijk toegestane toepassingsgebied overdragen naar derden buiten ons bedrijf. Deze externe ontvangers kunnen met name bestaan uit

gelieerde bedrijven (met name Lemonade, Inc. in de VS en Lemonade Agency B.V. in Nederland), waaraan we persoonsgegevens overdragen voor interne administratieve doeleinden, het beheer en onderhoud van onze verzekeringsproducten, gegevensanalyse, personeelswerving, marketing, backoffice, het leveren van hostingdiensten en IT-diensten die zijn vereist voor de werking van deze website;

de dienstverleners die door ons zijn geïnstrueerd (inclusief de onderaannemers die deze dienstverleners met onze goedkeuring hebben ingeschakeld), zoals bijvoorbeeld op het gebied van marketing, klantenservice, IT (met name hosting of noodherstel), of betalingsadministratie, die diensten aan ons verstrekken op een specifieke contractuele basis, waaronder de verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken met name diensten van het aan ons gelieerde Lemonade Agency B.V., en betalingsdiensten van de Hyperwallet-groep voor uitgaande betalingen en betalingsdiensten van de Stripe-groep voor inkomende betalingen. De Hyperwallet-groep en de Strip groep hebben vestigingen buiten de EU/EER, met name in de VS en je kunt meer informatie met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens vinden onder https://www.hyperwallet.com/agreements-privacy/ en https://stripe.com/nl/privacy). Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die ons helpen bij het bepalen van de risicoscore van de woning waarvoor een verzekering is aangevraagd, bijvoorbeeld om bepaalde informatie te verzamelen over de structuur van het huis of om de risicoscore te berekenen op basis van de kans dat het huis beschadigd raakt door een overstroming, zware regenval, storm, aardverschuiving, hagel of natuurbrand. Bovendien kan OpenAI, Inc. uw persoonlijke gegevens verzamelen die u invoert in de chat via onze GenAI-services zoals hierboven beschreven.

niet-openbare en openbare instanties voor zover we wettelijke verplichtingen hebben om jouw persoonsgegevens te verzenden; en

herverzekeringsmaatschappijen (“Herverzekeraars”) die ons herverzekeren. Om ervoor te zorgen dat onze Herverzekeraars ons kunnen verzekeren, kan het noodzakelijk zijn om onze Herverzekeraars informatie te verstrekken met betrekking tot je verzekeringscontract en je claims.

databank CIS: voor een verantwoord acceptatie- en risicobeleid en om fraude te voorkomen, leggen wij jouw gegevens vast in en raadplegen we het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS. Wij houden ons daarbij aan de regels van het CIS gebruikersprotocol. Met verzekeraars aangesloten bij CIS kunnen we, onder strikte voorwaarden, onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie hierover vind je op de website van Stichting CIS.

Om je een Bol.com bon te kunnen verstrekken in het kader van jouw deelname aan ons refer-a-friend programma of in het kader van onze marketingcampagnes (indien van toepassing), geven wij jouw e-mailadres en naam door aan Bol.com. Dit doen we zodat Bol.com de bon direct aan jou kan verstrekken.

Andere partijen: we kunnen, met jouw toestemming, je informatie delen met andere niet-aangesloten derde partijen die niet elders in deze polis zijn beschreven.

We zullen jouw gegevens alleen overdragen aan externe ontvangers voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor doeleinden zoals toegestaan door de wet.

VI. Wordt er een geautomatiseerd besluitvormingsproces gebruikt?

Wij gebruiken geautomatiseerde besluitvorming in verband met de levering van onze Internetdiensten. Geautomatiseerde besluitvorming, zoals gedefinieerd in artikel 22 van de AVG, kan ook profilering betreffen, dat wil zeggen iedere vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd. De geautomatiseerde besluitvorming is, in combinatie met andere factoren, gebaseerd op de informatie die je tijdens het aanvraagproces verstrekt. Wij zullen geautomatiseerde besluitvorming gebruiken om de informatie te beoordelen die je ons verstrekt. Wij doen dit om jouw individuele risicoprofiel te berekenen om te beoordelen of wij een verzekering kunnen aanbieden en, zo ja, wat jouw maximaal verzekerde bedrag en premie zal zijn. Wij gebruiken geautomatiseerde besluitvorming ook om een door jou ingediende claim te verwerken.

Op grond van bepaalde toepasselijke wetgeving heb je mogelijk het recht op bepaalde waarborgen ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming. Meer specifiek heb je mogelijk het recht om te verzoeken dat het resultaat van het geautomatiseerde besluitvormingsproces opnieuw wordt berekend door een mens, het recht om jouw mening of bezwaar te uiten over de uitkomst van het geautomatiseerde besluitvormingsproces en het recht om kennis te nemen van de uitkomst van jouw bezwaar. Om deze rechten uit te oefenen of om meer informatie te ontvangen over geautomatiseerde besluitvorming verzoeken wij je contact op te nemen via onderstaande informatie. Door het aanvragen van een verzekering bevestig je te begrijpen dat geautomatiseerde besluitvorming of profilering kan worden gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring en dat je instemt met de wijze waarop Lemonade deze methode gebruikt.

VII. Worden er gegevens verzonden naar landen buiten de EU/EER?

In bepaalde gevallen kan er een overdracht van informatie plaatsvinden naar ontvangers in zogenaamde “derde landen”. Derde landen zijn landen buiten de EU of de EER, en er kan niet automatisch worden aangenomen dat hun niveaus van gegevensbescherming in overeenstemming zijn met die binnen de Europese Unie.

Voor zover de verzonden informatie persoonsgegevens omvat, en we niet vanwege een wettelijke vereiste zijn verplicht om een dergelijke overdracht te verrichten, verzekeren we voorafgaand aan een dergelijke overdracht dat het vereiste niveau van gegevensbescherming in het respectievelijke derde land of door de ontvanger in het derde land wordt nagekomen. Dit kan met name voortkomen uit een zogenaamd “adequaatheidsbesluit” van de Europese Commissie, waarmee een passend niveau van gegevensbescherming wordt bepaald voor een derde land als geheel. Als alternatief kunnen we de verzending van gegevens baseren op de zogeheten “Modelcontractbepalingen van de EU”. In de periode vóór 16 juli 2020 gaf Lemonade persoonsgegevens van personen in de Europese Economische Ruimte door aan de verwante vennootschap Lemonade, Inc. in de Verenigde Staten op grond van Lemonade, Inc.’s deelname aan het EU/VS Privacy Shield. Nadat het Privacy Shield op 16 juli 2020 ongeldig was verklaard, hebben Lemonade Insurance N.V. en Lemonade, Inc. zogeheten Standard Contractual Clauses (modelovereenkomsten) gesloten die de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie regelen. Lemonade Insurance N.V. heeft daarnaast maatregelen getroffen om van Lemonade, Inc. aanvullende waarborgen te krijgen dat persoonsgegevens adequaat worden beschermd. We geven je graag op verzoek meer informatie over de geschikte en gepaste garanties van onze naleving van een passend niveau van gegevensbescherming; je kunt de contactgegevens vinden aan het begin van dit Privacybeleid.

Je kunt een kopie van de desbetreffende standaard contractbepalingen aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected].

VIII. Hoelang worden jouw gegevens opgeslagen?

Over het algemeen bewaren we je persoonsgegevens alleen zolang we een legitiem belang hebben bij deze opslag en jouw belangen bij stopzetting het legitieme belang niet opheffen.

Daarnaast kunnen we, zonder legitiem belang, je gegevens blijven opslaan wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijv. om te voldoen aan archiveringsvereisten). We zullen je persoonsgegevens zonder enige actie van jouw kant verwijderen, zodra de toegang tot de gegevens niet langer nodig is om te voldoen aan het doel van verwerking, of als de opslag anderszins illegaal is.

De persoonsgegevens die we moeten bewaren om te voldoen aan de bewaarplichten zullen worden opgeslagen tot aan het einde van de bijbehorende bewaarperiode. Wanneer we persoonsgegevens uitsluitend bewaren om te voldoen aan archiveringsverplichtingen, worden deze normaal gesproken geblokkeerd zodat toegang alleen mogelijk is wanneer dit nodig is met betrekking tot het doel van de bewaarplicht.

IX. Wat zijn jouw rechten?

 1. Recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG:

  Je hebt het recht om op elk gewenst moment op grond van je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou, op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, inclusief profilering volgens artikel 22 van de AVG op basis van die bepalingen. In het geval van jouw bezwaar zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor de verwerking die jouw belangen, rechten en vrijheden opheffen, of wanneer de verwerking dient voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, heb je het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens over je voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe marketing. Wanneer je bezwaar maakt tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden, worden de betrokken persoonsgegevens niet langer verwerkt voor dergelijke doeleinden.

  Je hebt de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om je recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde wijze met gebruik van technische specificaties uit te oefenen.

 2. Intrekking van toestemmingen: Wanneer je ons toestemming hebt verleend (bijv. in verband met het ontvangen van informatie via e-mail), kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken voor de toekomst. Onze e-mailberichten bevatten normaal gesproken een bijbehorende link in al onze niet-essentiële berichten. Je kunt ook op andere manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per post of per e-mail via een van de adressen die op de eerste pagina van dit privacybeleid staan vermeld.

 3. Verdere rechten van betrokken personen: Op basis van de volgende bepalingen heb je als betrokkene het recht:

  op toegang tot en informatie over jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, artikel 15 AVG;

  om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren, artikel 16 AVG;

  om de verwijdering van jouw persoonsgegevens aan te vragen, artikel 17 AVG;

  om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te vragen, artikel 18 AVG; en

  op gegevensportabiliteit (dit betekent dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en je kunt je gegevens overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke), artikel 20 AVG.

  Deze rechten zijn onderhevig aan de voorwaarden die in dit privacybeleid staan vermeld en alle regelgevende voorschriften in het kader van specifieke verwerking en gegevensbewaring.

  Om deze rechten uit te oefenen kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen, bijv. via een van de adressen die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

  Bovendien heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, artikel 77 AVG. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

X. Privacy van minderjarigen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar en het gebruik ervan is niet bedoeld voor gebruik door dergelijke personen. We verzamelen geen persoonsgegevens van mensen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

XI. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen door het herziene privacybeleid op deze website te plaatsen en de ingangsdatum van het herziene privacybeleid te vermelden.